×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

INFORMACJA od Zarządu LGD Zielone Sąsiedztwo

włącz . Odsłony: 4565

Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami nasze Stowarzyszenie przygotowuje się do przystąpienia do konkursu na wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) ze środków PROW na lata 2014- 2020.

Do końca czerwca 2015r mamy czas na rozliczenie i zamkniecie mijającego okresu programowania (na lata 2007-13) oraz podsumowanie wykorzystania środków pozyskanych z PROW z osi 4 LEADER.
Wyniosły one blisko 3 mln zł i zostały wykorzystane przez beneficjentów na działania zrealizowane na terenie dwu gmin: Podkowy Leśnej i Brwinowa.

W maju przystępujemy do konsultowania założeń nowego LSR przygotowywanego na potrzeby środków w nowej perspektywie unijnej. Zmiany przepisów na poziomie ogólnopolskim formalnie umożliwiły w obecnej perspektywie włączenie Miasta Milanówek do LGD i w perspektywie pozyskanie środków finansowych na wspólne dla wszystkich trzech gmin inicjatywy z obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Gmina Milanówek od 11 września 2014r jest członkiem LGD.

Biorąc pod uwagę liczbę ludności PTO i wytyczne podane przez MRiRW – maksymalna kwota na wsparcie operacji w ramach LSR może wynieść do 6 mln zł.


W okresie od lipca 2015r do momentu rozstrzygnięcia konkursu na wybór LGD, Stowarzyszenie będzie mogło skorzystać z tzw wsparcia przygotowawczego. W tym okresie opracowywana będzie szczegółowo Lokalna Strategia Działania dla obszaru PTO.
Wstępne założenia do przyszłej LSR konsultujemy praktycznie od początku kwietnia br. (warsztaty PTO organizowane przez samorządy oraz konsultacje LSR zaplanowane przez LGD od maja).

.

 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje wsparcie przygotowawcze. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponował kryteria udzielania tego wsparcia.
Będą go mogły otrzymać podmioty będące stowarzyszeniem (z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego), fundacją lub związkiem stowarzyszeń, jeżeli w szczególności:

1) przedstawią:
a) opis obszaru planowanego do objęcia strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
b) plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem. Plan ten musi zakładać m.in. funkcjonowanie biura otwartego dla mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LST przez co najmniej 2 dni w tygodniu, prowadzenie strony internetowej oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie przygotowywanej LSR, w tym zorganizowanie co najmniej jednego spotkania na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR;
2) należą do nich (lub zobowiązały się do współpracy z nimi) odpowiednie podmioty z każdej gminy, której obszar objęty jest obszarem planowanym do objęcia LSR;
3) zatrudniają pracowników w łącznym wymiarze co najmniej 1 etatu – w przypadku, gdy obszar planowany do objęcia LSR jest zamieszkany przez mniej niż 60 tys. Mieszkańców. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także szczegółowych warunków zwrotu tej pomocy został skierowany do zaopiniowania przez Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy podmioty i osoby z obszaru PTO tj gmin Podkowa Leśna, Milanówek, Brwinów.

W imieniu Stowarzyszenia LGD Zielone Sąsiedztwo
Anna Łukasiewicz Prezes
Podkowa Leśna, kwiecień 2015r