×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Statut

włącz . Odsłony: 3924

STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SĄSIEDZTWO"

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo", zwana dalej „Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych oraz osób prawnych, o celach niezarobkowych, którego działania ukierunkowane są na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (Miasto Podkowa Leśna, Gmina Brwinów, Miasto Milanówek), aktywizowania mieszkańców, realizacji lokalnej strategii rozwoju.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, ( Dz. U. UE. L 347/320 z 20.12.2013 r.),
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 , (Dz.U.UE L 347/487 z 20.12.2013r.),
- Ustawy z dnia 20 lutego 2015r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 13 marca 2015 r. poz. 349),
- Ustawy z dnia 7 marca 2007r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2013 r. poz. 173)
- w zakresie wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 378),
- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, ze zm.),
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 za zm.)
- oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Podkowa Leśna.
5. Stowarzyszenie działa poprzez organy ustanowione w niniejszym Statucie.
6. Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać członków Zarządu i pracowników do prowadzenia swoich spraw.
7. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.
8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
9. Stowarzyszenie jest otwarte na udział innych miast i gmin oraz ich mieszkańców w Stowarzyszeniu, w szczególności o podobnym charakterze i zbliżonych celach rozwoju.
10. Stowarzyszenie posługuje się nazwą: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo .Może także posługiwać się skrótem LGD „Zielone Sąsiedztwo".
11. Stowarzyszenie może używać pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo" i posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków.
12. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
13. Organem nadzoru Stowarzyszenia jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.


ROZDZIAŁ 2 CELE, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA


§ 2


1. Celami Stowarzyszenia są szerokie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów objętych działaniem Stowarzyszenia, realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich i małych miast, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz inicjowanie współdziałania lokalnych środowisk.
2. Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i małych miast.

§ 3

Celem Stowarzyszenia jest:
1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), uwzględniającej działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców terenów objętych Strategią,
2. działanie w kierunku zrównoważonego rozwoju, ochrony i lepszego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
3. aktywizowanie społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działań trójsektorowych,
4. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów, współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy społecznościami lokalnymi i między narodami,
5. wspieranie lokalnych tradycji kulturowych oraz dziedzictwa materialnego oraz promowanie i podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej kultury i sztuki, 6. wspieranie i podejmowanie działań edukacyjnych i wychowawczych wśród dzieci i dorosłych, w szczególności w zakresie: edukacji obywatelskiej, edukacji ekologicznej, edukacji w zakresie kultury, sztuki i architektury, nauczania języków obcych, szkoleń i kursów zawodowych,
7. promocja turystyki, w szczególności turystyki kulturowej i rekreacyjnej, wspieranie rozwoju agro - i ekoturystyki oraz tworzenia infrastruktury turystycznej.
8. inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w zakresie promocji kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i dorosłych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego trybu życia, a także tworzenia infrastruktury sportowej,
9. wspieranie i promocja przedsiębiorczości postprzemysłowej oraz różnicowania w kierunku działalności nierolniczej.
10. promocja produktów regionalnych, zarówno materialnych jak i niematerialnych.

§ 4

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji.
b) imprez kulturalnych takich jak festiwale, pokazy i wystawy, służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, konkursy.
c) działalności promocyjnej, w tym:
—opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, ulotek, map turystycznych,
—opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
—tworzenie stron internetowych,
—przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
2) prowadzenie doradztwa oraz pomoc w przygotowaniu projektów związanych z realizacją LSR,
3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celem stowarzyszenia, w kraju i za granicą.
4) wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
5) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD. 2. Działalność pożytku publicznego, o której mowa wyżej, może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.
3. Wpływy z działalności odpłatnej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych

§ 5

Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

 

ROZDZIAŁ 3 CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna, która w przypadku:
1) osoby fizycznej:
a) jest obywatelem polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych,
b) złoży deklarację członkowską,
c) akceptuje cele i sposób działania Stowarzyszenie,
d) przedłoży pisemną pozytywną rekomendację przynajmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
2) osoby prawnej działającej przez uprawomocnionego przedstawiciela:
a) złoży deklarację członkowską,
b) akceptuje cele i sposób działania Stowarzyszenie,
c) przedłoży pisemną pozytywną rekomendację przynajmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
2. Jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest reprezentowana w Stowarzyszeniu przez swój organ wykonawczy lub upoważnioną przez niego osobę.
3. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych przyjmuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarząd Stowarzyszenia po spełnieniu przez kandydata warunków, o których mowa w § 7 ust. 1.
5. Kandydat na członka Stowarzyszenia, któremu Zarząd odmówił przyjęcia do Stowarzyszenia może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.
6. Wstępujący członek zwyczajny określa swą przynależność do jednej z trzech grup sektorowych:
1) sektora publicznego,
2) sektora społecznego,
3) sektora gospodarczego.
7. Przedstawiciel osoby prawnej, wybrany do władz Stowarzyszenia przestaje pełnić swe funkcje w przypadku cofnięcia upoważnienia przez osobę prawną, którą reprezentuje.§ 8

Nabycie i utrata członkowstwa zwyczajnego i wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów.

 

§ 9

 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) do czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) składania władzom Stowarzyszenia wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) brania udziału w przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) bezpłatnego wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie,
5) uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach,
6) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
7) korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,
8) używania odznaki Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) regularnie opłacać składki członkowskie;
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i deklaruje wsparcie na rzecz Stowarzyszenia. 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji o przyjęcie do Stowarzyszenia i wpłaceniu wpisowego.
3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 11

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, za zgodą zainteresowanej osoby.
3. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 12

1. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do:
a) uczestnictwa z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia Członków,
b) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji.

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi są zobowiązani do:
a) brania czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia,
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi,
2) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
3) pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
4) bezczynności członka lub zalegania ze składkami przez okres 1 roku,
5) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej,
6) rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 15

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych i wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

ROZDZIAŁ 4 WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
d) Rada.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady .
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata i może być odnawialna.

§ 17

Z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

ROZDZIAŁ 5 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielone Sąsiedztwo"
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez LGD „Zielone Sąsiedztwo",
4) przyjmowanie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu oraz udzielanie z tego tytułu absolutorium jego członkom,
5) zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów,
6) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) z zastrzeżeniem § 19 ust. 3, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tajnym głosowaniu,
8) powoływanie i odwoływanie w tajnym głosowaniu członków Rady na wniosek Zarządu,
9) uchwalanie zmian Statutu,
10) podejmowanie uchwał wyprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
13) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia w tym regulaminu obrad Walnego Zebrania,
14) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
15) zatwierdzanie budżetu, uchwalanie planów finansowych,
16) ustalanie limitów do zaciągania kredytów i pożyczek przez Zarząd,
17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Radę, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
18) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia ze Stowarzyszenia bądź nie przyjęcia do Stowarzyszenia,
19) uchwalanie wysokości składek członkowskich.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
7. Obrady i uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 5.
8. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, Zarząd może wyznaczyć drugi termin Walnego Zebrania Członków, nie wcześniejszy niż 30 minut po pierwszym terminie, w którym obrady i uchwały są ważne przy obecności co najmniej 1/3 ogółu Członków Stowarzyszenia.
9. Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, stosując odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem poniższych postanowień:
a) termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wyznacza się na dzień przypadający w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia przez Komisję Rewizyjną wniosku. Zarząd powiadamia wszystkich członków o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, miejscu obrad i planowanym porządku obrad listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób (doręczenie za potwierdzeniem odbioru, faksem, pocztą elektroniczną) gwarantujący członkom możliwość zapoznania się z tymi informacjami, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
b) we wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Komisja Rewizyjna przedstawia porządek obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może nastąpić wyłącznie za zgodą Komisji Rewizyjnej.
c) Nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków przysługują przewidziane prawem i niniejszym statutem uprawnienia Walnego Zebrania Członków.

 

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 5 - 7 osób, w tym Prezesa Zarządu i 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w pierwszej kolejności w odrębnym głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym.
5. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika Stowarzyszenia oraz określa zadania i funkcje pozostałych członków Zarządu.
6. Zarząd decyduje o zatrudnieniu członków Zarządu i pracowników do prowadzenia swoich spraw.
7. Prezes Zarządu lub pod jego nieobecność Wiceprezes, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
8. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
9. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.
10. W posiedzeniu Zarządu ma prawo brać udział z głosem doradczym przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej.
11. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) opracowanie, przedłożenie pod obrady Walnego Zebrania Członków i realizowanie lokalnej strategii rozwoju (LSR),
5) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków kandydatów do Rady,
6) przygotowywanie projektów budżetu i planów pracy Stowarzyszenia, a także sprawozdań z ich wykonania,
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
8) przygotowywanie wniosków do otrzymania środków pomocowych dla Stowarzyszenia,
9) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach uchwalonego budżetu oraz limitu zaciągania kredytów,
10) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i wykluczanie członków Stowarzyszenia
11) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
12) ustalanie warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura Stowarzyszenia
13) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia i nadzór nad nim,
12. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub upoważnionych przez Prezesa dwóch członków Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ 7 KOMISJA REWIZYJNA

§ 20

1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 - 5 osób.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i określa funkcje członków Komisji.
4. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków spośród członków zwyczajnych w przypadku braku możliwości pełnienia obowiązków przez członka Komisji Rewizyjnej, cofnięcia mu rekomendacji przez reprezentowanego przez niego członka Stowarzyszenia, jak również w wypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z tej funkcji. Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu powoływanego przez Walne Zebranie Członków.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku. 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny członek Komisji w jego zastępstwie ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu i Rady Stowarzyszenia.
8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Zarządu Stowarzyszenia pod kątem celowości i legalności;
2) ocena pracy i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków;
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz wydawanie opinii w tym zakresie.
9. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o niniejszy statut i Regulamin.
10. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ 8 RADA

§ 21

1. Rada jest organem, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz ustalanie kwot wsparcia. Do kompetencji Rady należy również rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady związanych z wyborem operacji, w stosownych przypadkach przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd oraz powoływanie w zależności od potrzeb zespołów tematycznych dotyczących konkretnych projektów.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet. Żaden z powyższych partnerów samodzielnie nie może posiadać więcej niż 49% prawa głosu.
4. Rada składa się od 7 do 15 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz od 4 do 12 Członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, ponadto nie może być pracownikiem Stowarzyszenia.
6. Szczegółowe zasady wyboru członków Rady określa Regulamin Walnego Zebrania Członków uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
7. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne.
8. Członkowie Rady obowiązani są w wyborze operacji do zachowania bezstronności. Członek Rady podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności gdy:
1) jest wnioskodawcą, właścicielem, współwłaścicielem, pracownikiem albo członkiem organu zarządzającego wnioskodawcy,
2) jest małżonkiem, rodzicem, potomkiem, rodzeństwem wnioskodawcy lub pozostaje w konkubinacie z wnioskodawcą,
3) pozostaje z wnioskodawcą w sporze przed sądem lub przed innym organem administracji publicznej,
4) oświadczy, że pozostaje w innych niż wskazane w pkt. 1-3 relacjach, które w sposób istotny mogą rzutować na jego bezstronność.
9. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb.
10. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków z zastrzeżeniem ust.3. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
11. Szczegółowe zasady zwoływania, organizacji posiedzeń i działania Rady, oraz zasady wynagradzania członków Rady określa Regulamin Rady, uchwalony przez Walne Zebranie Członków
12. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć również zaproszeni goście lub eksperci z głosem doradczym
13. Zarząd ma prawo do występowania z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o odwołanie członka ze składu Rady w przypadku;
1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,
2) uzasadnionego zarzutu braku obiektywizmu w ocenie wniosków,
3) nieobecności na więcej niż połowie posiedzeń Rady, bez uzasadnionej przyczyny.
14.Członek Rady może dobrowolnie zrezygnować z pełnionej funkcji. 15.Udział w posiedzeniach Rady może być odpłatny.

 

 

ROZDZIAŁ 9 MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, z dotacji, darowizn, zapisów, subwencji, dochodów z własnej działalności oraz dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

 

ROZDZIAŁ 10 ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 23

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

Statut przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 29.09.2015r.(tekst jednolity)

.