×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Numer identyfikacyjny producenta

włącz . Odsłony: 931

NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA.

Przypominamy, iż Beneficjenci, którzy będą zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie projektów w ramach działań PROW 2007-2013

składanych w ramach działań ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?oraz ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?, dla których ARiMR pełni funkcję podmiotu muszą posiadać numer identyfikacyjny producenta, nadawany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.).

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada* takiego numeru do Wniosku o przyznanie pomocy musi dołączyć:

? oryginał wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta (Wniosek o wpis do ewidencji producentów),

lub

? kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Powiatowego w przypadku, gdy został on złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca, do chwili złożenia Wniosku o przyznanie pomocy, nie otrzymał jeszcze tego numeru.

Niespełnienie tego wymogu skutkować będzie nieprzyznaniem pomocy już na etapie wstępnej weryfikacji wniosku. Dlatego prosimy Wnioskodawców ww. działań nieposiadających numeru identyfikacji o wcześniejsze składanie Wniosku o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Jednocześnie przypominamy o konieczności zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych we Wniosku o wpis do ewidencji producentów w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia. Zmiany te należy zgłaszać bezpośrednio we właściwym Biurze Powiatowym ARiMR.

* Sytuacja taka nie dotyczy działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w którym Wnioskodawca (rolnik, małżonek rolnika lub jego domownik) we Wniosku o przyznanie pomocy podaje swój numer identyfikacyjny producenta, jeśli został mu nadany lub numer osoby, której przyznano płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład danego gospodarstwa.


UWAGA:

Wniosek o nadanie NIP można skłądać również w  Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99

.Agencja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa
Biuro Powiatowe ARiMR w Grodzisku Mazowieckim
ul. Cegielniana 1
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel: 0-22-734-51-10

Informacje dostępne na stronie na str. www.arimr.gov.pl

Instrukcja wypełnienia wniosku

Wniosek o nadanie numeru

.