×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

O LGD

włącz . Odsłony: 8226


Proces powstawania Lokalnej Grupy Działania (LGD) i budowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) trwał kilka miesięcy, a jego uczestnikami byli mieszkańcy Miasta Podkowa Leśna i Gminy Brwinów, reprezentujący różnorodne środowiska,  przedstawiciele rad sołeckich, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i samorządowych, przedsiębiorcy, indywidualne osoby i grupy nieformalne.

Wartości, którymi kierowaliśmy się podczas dyskusji i spotkań są zbieżne z aspektami cechującymi inicjatywę LEADER, a były to:

 

- podejście lokalne - formułowanie LSR na podstawie analizy specyficznej sytuacji obszaru LGD, jego silnych i słabych stron, zwrócenie szczególnej uwagi na jego wewnętrzną spójność społeczną, wspólną historię i tradycje, oraz poczucie wspólnoty interesów obu społeczności lokalnych;

 

- podejście oddolne - partycypacyjne podejmowanie decyzji we wszystkich aspektach rozwoju LGD i niniejszej strategii, zaangażowanie partnerów lokalnych, formułowanie propozycji przedsięwzięć zawartych w LSR - jako odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania społeczności obu gmin (ankieta);

 

- podejście partnerskie - zapewnienie większościowego udziału partnerów społecznych i gospodarczych w podejmowaniu decyzji oraz partnerstwo przedstawicieli obu gmin ? tak aby interesy każdej z nich były zabezpieczone (ponadto konsultowano się z władzami i zapraszano przedstawicieli Milanówka);

 

- innowacyjność - przedsięwzięcia sformułowane w LSR każdorazowo dotyczą nowego sposobu promowania lokalnych zasobów, działań przynoszących nowe rozwiązania problemów obszarów objętych działaniem LGD lub przynoszące w efekcie powstanie nowego produktu, nowego procesu, nowej formy organizacyjnej. Innowacyjność polega tez na konsekwentnym wprowadzaniu mechanizmów promujących i wymuszających współpracę podmiotów i władz zainteresowanych gmin;

 

- podejście zintegrowane - przedsięwzięcia zawarte w LSR są powiązane i koordynowane jako spójna całość, występują powiązania pomiędzy różnymi grupami uczestników działającymi na naszym obszarze ( gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, ekologicznymi);

 

- tworzenie powiązań i współpraca - we wszystkich przedsięwzięciach LSR możliwa jest współpraca, wymiana informacji i doświadczeń oraz adaptacja dobrych rozwiązań z innych LGD, tak krajowych, jak i zagranicznych w celu zwiększania efektywności prowadzonych projektów;

 

- lokalne finansowanie i zarządzanie - w sposób odpowiedzialny opracowano lokalne kryteria i procedury wyboru operacji podmiotów z obszaru LGD, co w efekcie ma zapewnić rozwój w tych kierunkach, które w LSR uznaliśmy za najbardziej perspektywiczne;

 

Misją Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sąsiedztwo" jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych naszych gmin oraz budowa wspólnej i rozpoznawalnej w kraju marki podwarszawskich miast-ogrodów i otaczających je terenów wiejskich jako zespołu społeczności lokalnych, które potrafią dobrze współpracować i w ten sposób zapewniają wyższą jakość życia mieszkańcom.

 

LGD "Zielone Sąsiedztwo" obejmuje swoim działaniem obszar Gminy Brwinów, Podkowy Leśnej oraz Milanówka.

 

 

.