×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Strategia Rozwoju Turystyki

włącz . Odsłony: 4418

 

 

 

Walne Zgromadzenie przyjęło Strategię


W dniu 10  grudnia 2009  Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia LGD "Zielone Sąsiedztwo" przyjęło "Strategię Rozwoju Turystyki gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna".

Dziękujemy za zaangażowanie partnerom projektu i wolontariuszom. Zachęcamy do aktywnego włączania się w jej wdrażanie.

W imieniu Zarządu,

Barbara Potkańska

Koordynator projektu

 

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI


Brwinowa, Milanówka, Podkowy Leśnej. Dokument ma służyć jako narzędzie ponadlokalnej polityki rozwoju turystyki. Projekt półroczny, zaakceptowany do realizacji i wspierany finansowo przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Realizacja : lipiec-grudzień 2009.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Strategia Rozwoju Turystyki gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna ma  wypracować wizję turystyki, która będzie wspierać priorytety, przyjęte w strategiach rozwoju poszczególnych gmin a także Lokalnej Strategii  Rozwoju wypracowanej przez Stowarzyszenie LGD "Zielone Sąsiedztwo".

Dlaczego Turystyka

Zgodnie z wizją obszaru LGD "Zielone Sąsiedztwo" wypracowaną w ramach programu LEADER, turystyka będzie odgrywać ważną i wzrastającą rolę w gospodarce tego obszaru i szerszym budowaniu jego marki. W Strategii LGD, która odnosi się także do Milanówka, zapisaliśmy, że (?) "Otwarcie się na turystykę kulturową dla mieszkańców obszaru metropolitalnego Warszawy " w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe? ma podnosić jakość życia naszych mieszkańców. Rozwój turystyki ma być środkiem do osiągnięcia celu głównego jakim jest podniesienie  jakości życia mieszkańców.

 

Cel ogólny:

Rozwój turystyki na obszarze gmin: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna.

Cele szczegółowe:

  • Identyfikacja zasobów turystycznych (audyt).
  • Określenie potencjalnych produktów turystycznych we współpracy i porozumieniu z głównymi interesariuszami:  władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, potencjalnymi przedsiębiorcami i mieszkańcami.
  • Zaktywizowanie lokalnej społeczności w wymiarze społecznym i gospodarczym.
  • Promocja programu Leader .

Harmonogram projektu:

Etap I ? przeprowadzenie ok. 60 rozmów ze 100 rozmówcami (zakładano: 20 spotkań).

Etap II ? przygotowanie wstępnej koncepcji strategii i produktów turystycznych. Odbył się warsztat grupowy, na którym zaprezentowano wstępny materiał (prezentacja Power Point). W warsztacie brało udział 29 osób.

Etap III ? Przeprowadzono 6 warsztatów grupowych, w których ogółem wzięło udział ok. 60 osób.

Etap IV ? ostateczny dokument został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia LGD ?Zielone Sąsiedztwo? a następnie przez Walne Zgromadzenie.

Etap V : wydrukowano 50 sztuk dokumentu i nagrano na płytki CD 201 sztuk. Dystrybucja dokumentu wśród interesariuszy.

Struktura dokumentu

a)       Część analityczna: diagnoza stanu obecnego w zakresie posiadanych walorów turystycznych (obiekty, zasoby naturalne i ludzkie, oferta) i działań marketingowych.

b)       Część strategiczno-wdrożeniowa: określenie szczegółowych celów programu rozwoju turystyki, jako wsparcia dla strategii rozwoju 3 gmin, oraz przygotowanie propozycji zintegrowanych produktów turystycznych obejmujących wspólny obszar, wraz ze szczegółową lub  .

c)       Cześć uzupełniająca: określenie warunków koniecznych do spełnienia, aby strategia była skutecznym narzędziem marketingu turystycznego na obszarach 3 gmin (m.in. wspólnie uzgodnione przez 3 gminy założenia do zintegrowanej promocji, założenia do długookresowego programu rozwoju zasobów ludzkich, itd)

Barbara Potkańska- Koordynator Projektu Stowarzyszenia LGD "Zielone Sąsiedztwo " lipiec-grudzień 2009r.


.