×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Rada LGD

włącz . Odsłony: 4964

 Zgodnie ze Statutem:

ROZDZIAŁ 8 RADA

§ 21

1. Rada jest organem, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz ustalanie kwot wsparcia. Do kompetencji Rady należy również rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady związanych z wyborem operacji, w stosownych przypadkach przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd oraz powoływanie w zależności od potrzeb zespołów tematycznych dotyczących konkretnych projektów. 
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet. Żaden z powyższych partnerów samodzielnie nie może posiadać więcej niż 49% prawa głosu. 
4. Rada składa się od 7 do 15 członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz od 4 do 12 Członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
5. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, ponadto nie może być pracownikiem Stowarzyszenia.
6. Szczegółowe zasady wyboru członków Rady określa Regulamin Walnego Zebrania Członków uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 
7. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne. 
8. Członkowie Rady obowiązani są w wyborze operacji do zachowania bezstronności. Członek Rady podlega wyłączeniu z udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności gdy: 
1) jest wnioskodawcą, właścicielem, współwłaścicielem, pracownikiem albo członkiem organu zarządzającego wnioskodawcy,
2) jest małżonkiem, rodzicem, potomkiem, rodzeństwem wnioskodawcy lub pozostaje w konkubinacie z wnioskodawcą, 
3) pozostaje z wnioskodawcą w sporze przed sądem lub przed innym organem administracji publicznej, 
4) oświadczy, że pozostaje w innych niż wskazane w pkt. 1-3 relacjach, które w sposób istotny mogą rzutować na jego bezstronność. 
9. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb. 
10. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków z zastrzeżeniem ust.3. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
11. Szczegółowe zasady zwoływania, organizacji posiedzeń i działania Rady, oraz zasady wynagradzania członków Rady określa Regulamin Rady, uchwalony przez Walne Zebranie Członków 
12. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć również zaproszeni goście lub eksperci z głosem doradczym 
13. Zarząd ma prawo do występowania z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o odwołanie członka ze składu Rady w przypadku; 
1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący, 
2) uzasadnionego zarzutu braku obiektywizmu w ocenie wniosków, 
3) nieobecności na więcej niż połowie posiedzeń Rady, bez uzasadnionej przyczyny. 
14.Członek Rady może dobrowolnie zrezygnować z pełnionej funkcji.
15.Udział w posiedzeniach Rady może być odpłatny.

 

 

.