×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Regulamin Uzywania Wspolnego Znaku Towarowego PTO

włącz . Odsłony: 2416

Regulamin używania wspólnego znaku towarowego

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

przez gminę Brwinów, gminę Milanówek i gminę Podkowę Leśną.

 

Na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.) ustala się regulamin używania znaku towarowego.

 

.

 

§1

PODMIOT PRAWA

Podmiotem prawa do prawa ochronnego w związku z rejestracją znaku towarowego są następujące jednostki samorządu terytorialnego:

-        Gmina Brwinów z siedzibą Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie

-        Gmina Milanówek z siedzibą Urzędu przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku

-        Gmina Podkowa Leśna z siedzibą Urzędu przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej,

na rzecz których dokonane zostało wspólne zgłoszenie znaku towarowego będącego przedmiotem niniejszego regulaminu.

§2

PRZEDMIOT REGULAMINU

Przedmiotem regulaminu jest słowno-graficzny znak towarowy, który stanowi zestaw słów „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”.

§3

UPRAWNIENI

 1. Korzystać ze Znaku mogą wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wymienione w par. 1, zwane dalej Uprawnionymi.
 2. Za zgodą Uprawnionego, korzystać ze Znaku mogą również inne podmioty, w szczególności partnerzy samorządów, w tym stowarzyszenia działające na terenach tych gmin oraz ich członkowie, jeśli spełniają zasady określone w regulaminie, zwani dalej Użytkownikami.
 3. Uprawniony może udzielić w formie pisemnej prawa używania Znaku wszystkim Użytkownikom, którzy spełniają kryteria określone w niniejszym regulaminie.

§4

SPOSÓB UŻYWANIA ZNAKU

 1. Użytkownik używając Znaku musi wyraźnie podkreślić, iż używa go jako partner Uprawnionego, a nie jako sam Uprawniony.
 2. Znak używany tytułem ochrony powinien mieć czystą formę, bez jakichkolwiek dodatkowych elementów. Nie można usuwać ani zmieniać żadnego z elementów Znaku.
 3. Nie zastrzega się barw ani czcionki.
 4. Towarami dla których oznaczania przeznaczony jest Znak są:
  - wydawnictwa, książki, poradniki, biuletyny i broszury i inne towary służące promocji obszaru.
 5. Usługami dla których oznaczania przeznaczony jest Znak są:
  - promocja obszaru, zawieranie umów, organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji i sympozjów oraz inne przyczyniające się do promocji obszaru.
 6. Znak może znaleźć się:
  1. na plakatach, wizytówkach i drukach firmowych i innych materiałach promocyjnych;
  2. we wszelkich publikacjach (opinie, broszury, biuletyny, ulotki - strona tytułowa powinna zawierać jasną informację o udziale Użytkowników i Znak);
  3. na dyplomach i certyfikatach/zaświadczeniach wydawanych przez Użytkowników;
  4. na stronach internetowych i w środkach audiowizualnych - oprócz informacji o udziale Użytkowników oraz Znaku powinien znaleźć się link do strony internetowej: http://www.trojmiasto-ogrodow.pl/ Znak musi być wyświetlany z zachowaniem minimalnego odstępu od innych graficznych lub tekstowych elementów na stronie. Znak Uprawnionego nie może być częścią żadnego innego Znaku. Znaki innych firm mogą jednak występować na tej samej stronie;
  5. w trakcie imprez promocyjnych organizowanych przez Użytkowników lub firmę, która zatrudnia Użytkownika (targi, wystawy, pokazy, konferencje, seminaria, szkolenia) - w sposób widoczny powinien być umieszczony Znak.
 7. Nie można umieszczać Znaku w publikacjach i witrynach, których zawartość dyskredytuje Uprawnionego lub jego produkty i usługi, narusza jego własność intelektualną lub inne prawa bądź jest sprzeczna z prawem.
 8. Umieszczenie Znaku jest obowiązkowe, we wszystkich materiałach promocyjnych wydanych przez Uprawnionych i Użytkowników, bez względu na rodzaj tych materiałów.

§5

PRAWO KONTROLI

Uprawnionemu przysługuje prawo kontroli Użytkowników w zakresie sposobu używania Znaku oraz prawo do podjęcia działań przeciw Użytkownikom postępującym niezgodnie z niniejszymi zasadami oraz naruszającym jej własność intelektualną lub inne prawa.

§6

POZBAWIENIE PRAWA DO UŻYWANIA

Uprawnionemu w stosunku do Użytkowników, którzy nie zastosują się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie, przysługuje prawo do terminowego lub bezterminowego pozbawienia prawa do używania Znaku.

§7

KORZYSTANIE ZE ZNAKU

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz ich partnerzy mogą korzystać ze znaku na równych prawach z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.

§8

PRAWO DO WYSTĄPIENIA Z ROSZCZENIEM

Uprawnionemu oraz Użytkownikom przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniami wobec osób trzecich naruszających prawo z rejestracji Znaku.

§9

NARUSZENIA OSÓB TRZECICH

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Uprawnionego
o dostrzeżonych naruszeniach Znaku przez osoby trzecie.

§10

ZMIANA REGULAMINU

Uprawiony zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. O dokonanych zmianach Uprawniony powiadomi Użytkowników.

 

Brwinów – Milanówek - Podkowa Leśna, dnia 15 czerwca 2011 r.

 

Arkadiusz Kosiński

/-/

……………………………………

Jerzy Wysocki

/-/

…………………………………….

Małgorzata Stępień – Przygoda

/-/

………………………………….

Burmistrz Gminy Brwinów

Burmistrz Gminy Milanówek

Burmistrz Gminy Podkowa Leśna