×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Ogłoszenia

włącz . Odsłony: 1616

 Nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. analiz i projektów biznesowych

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18 ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko: Specjalista ds. analiz i projektów biznesowych.

 

I.                     Wymagania niezbędne: 

1.                   Wykształcenie/profil studiów: wyższe/podyplomowe: preferowane na kierunkach ekonomia, zarządzanie;

2.                   Co najmniej 5 letni staż pracy, znajomość  problematyki w zakresie finansowania projektów ze środków zewnętrznych;

3.                   Znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wraz z odpowiednimi Rozporządzeniami dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz przepisów prawa w zakresie finansowania projektów ze środków UE;

4.                   Znajomość zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (https://zielonesasiedztwo.org.pl/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020-dokument);

5.                   Znajomość zagadnień z zakresu analizy finansowej inwestycji, w tym tworzenie biznes planu, analiza dokumentów finansowych;

6.                   Umiejętność obsługi interesanta, komunikatywność;

7.                   Dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point).

 

II.                   Wymagania dodatkowe :

-      znajomość  języka angielskiego,

-      prawo jazdy kat. B,

-      doświadczenie w realizacji projektów w zakresie aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.

 

III.    Predyspozycje osobowe:

-    umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, komunikatywność, punktualność, wysoka kultura osobista, sumienność w wykonywaniu zadań, kreatywność, własna inicjatywa i zaangażowanie

 

IV .    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

-    doradztwo dla interesantów LGD Zielone Sąsiedztwo w zakresie przygotowania wniosków na realizację projektów biznesowych składanych do biura LGD, w tym analiza przygotowanych biznesplanów: otoczenia projektu (SWOT), analiza ekonomiczna i finansowa, plan marketingowy, harmonogram rzeczowo – finansowy,

-    kontakt z przedsiębiorcami w trakcie realizacji projektów, współdziałanie w zakresie monitorowania realizacji biznesplanu oraz wskaźników LSR,

-    współpraca z poszczególnymi organami LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna),

-    sprawozdawczość wewnętrzna z wykonywanych zadań,

-    sprawozdawczość wobec instytucji wdrażającej (Urząd Marszałkowski) w zakresie wykonywanych zadań,

-    reprezentowanie LGD na szkoleniach,

-    współpraca w realizacji kampaniiinformacyjno-promocyjnych LGD zgodnie z planem komunikacji,

-    wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonego.

V.        Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.                   Życiorys (CV).

2.                   List motywacyjny, opatrzony klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych z dnia 29.08.1997r. /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ Jednocześnie oświadczam, że swoje dane podaję dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3.                   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

4.                   Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

5.                   Kserokopie świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia.

6.                   Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

7.                   Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 

VI.     Termin składania aplikacji upływa w dniu 11.07.2016 r. do godzinie 15.00.

 

VII.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Dotyczy naboru stanowisko Specjalista ds. analiz i projektów biznesowych" w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sąsiedztwo" ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna.

VIII.  Aplikacje, które wpłyną do biura LGD po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

IX.      Etapy naboru:

-    złożenie dokumentów przez kandydatów,

-    test

-    rozmowa kwalifikacyjna,

-    ogłoszenie wyników.

O terminie testu, kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie oraz e-mailowo). Przewidywany termin testu oraz rozmów kwalifikacyjnych: 18 - 23.VII.2016r.

 

X.    Warunki zatrudnienia:

-    umowa o pracę,

-    wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,

miejsce pracy: LGD "Zielone Sąsiedztwo", biuro w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.