×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Aktualności

Wakacyjny Punkt Konsultacyjny dla NGO

włącz .

Szanowni Państwo,

w lipcu rusza Wakacyjny Punkt Konsultacyjny realizowany w ramach Akademii Społecznie Aktywnych Powiatu Pruszkowskiego. Informację nadesłała Emilia Frydrych, Prezeska Społecznego Stowarzyszenia "Forum Pruszków", Koordynatorka projektu Akademia NGO.

Zapytania ofertowe

włącz .

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/06/2016

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do składania ofert na: dostawę oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków aplikacyjnych niezbędnych do realizacji LSR na lata 2014-2020 – Platforma Oceny Projektów. 

I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna

NIP 529-176-17-74

tel. 22-724-58-90

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zielonesasiedztwo.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków aplikacyjnych niezbędnych do realizacji LSR na lata 2014-2020 – Platforma Oceny Projektów.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Aplikacja –Platforma Oceny Wniosków

Aplikacja pozwala na elektroniczną obsługę naboru wniosków w Lokalnej Grupie Działania "Zielone Sąsiedztwo" i spełnia poniższe wymagania:   

a.       Posiada system autoryzacji użytkowników aplikacji

b.      Posiada Generator Wniosków pozwalający na składanie wniosków drogą elektroniczną

c.       Pozwala na wczytywanie do aplikacji wniosków w formacie PDF

d.      Pozwala na rejestrowanie wniosków pod unikalnymi numerami wg przyjętych procedur

e.     Pozwala na wysyłanie powiadomień do Wnioskodawców wraz z systemem potwierdzania ich otrzymania

f.       Pozwala na tworzenie i dopasowywanie Kart Ocen według wzorów przedstawionych przez LGD

g.       Pozwala na zdalne wypełnianie Kart Oceny przez Członków Rady w terminach zawartych w Procedurach wyboru operacji

h.         Dysponuje systemem wykluczania Członków Rady z oceny

i.         Pozwala na monitorowanie wypełnienia wymagań kworum oraz "sektorowości"

j.       Pozwala na wprowadzanie danych z Kart Oceny wypełnionych ręcznie

k.         Generuje dokumentację z działań prowadzonych w Aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem: list zarejestrowanych wniosków, list wycofanych          wniosków, list ocenionych wniosków, Kart Oceny, listy Członków Rady wykluczonych z oceny, listy rankingowej

l.     Umożliwia zapisywanie dokumentacji na nośnikach LGD

ł.       Zapewnia korzystanie z aplikacji poprzez przeglądarkę internetową, a Zleceniobiorca ponosi koszty hostingu serwera

m.       Zapewnia ochronę danych osobowych

3.       Wdrożenie i szkolenie

Wykonawca wdroży Aplikację w LGD, co będzie polegać na:

a.       dopasowaniu działania Aplikacji do Procedur wyboru operacji LGD,

b.       dopasowaniu dokumentów do wzorów przekazanych przez LGD (w tym logotypów)

c.       przeprowadzeniu szkolenia dla użytkowników Aplikacji zorganizowanego przez LGD oraz udzielanie dodatkowego wsparcia merytorycznego w siedzibie LGD oraz drogą telefoniczną,

d.       zmodyfikuje elementy Aplikacji na wniosek zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.

Przekazanie licencji w zakresie koniecznym do realizacji oferty – na okres nie mniej niż 1 rok licząc od dnia podpisania umowy na realizacją wybranej oferty z możliwością jej przedłużenia na wniosek zamawiającego.

Termin przeprowadzenia wdrożenia i szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą jednak nie później niż do 1-09-2016r

4.       Kryterium wyboru: cena - 100%.

5.       Oferta powinna zawierać oświadczenie, iż wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

6.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7.       Składanie ofert. Wypełniony formularz oferty należy przesłać do dnia 30-07- 2016 r. do godziny 15.00 w formie zeskanowanego dokumentu zawierającego podpisy osób upoważnionych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.       Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Sylwia Dąbrówka tel. 508-641-707

9.       Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie zostanie wybrana.

10.   Termin związania ofertą: 31-12- 2016 r.

11.   Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

 

 

Załącznik 1

Informacja o wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania Ofertowego nr 2/06/2016 z dnia 28 czerwca 2016:

 Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania Ofertowego na: dostawę oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków aplikacyjnych niezbędnych do realizacji LSR na lata 2014-2020 – Platforma Oceny Projektów. ", opartej o Zapytanie ofertowe nr  2/06/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., po dokonaniu oceny doręczonych ofert pod kątem spełnienia zaznaczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów, wybrano ofertę firmy OMIKRON ul. Mehoffera 66c lik. 9, 03-131 Warszawa,  która w największym stopniu spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2016

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do składania ofert na:

realizację usługi  POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU STRONY INTERNETOWEJ DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIELONE SĄSIEDZTWO”

 

I. Zamawiający:

 

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

ul. Lilpopa 18, 05-807 Podkowa Leśna

NIP 529-176-17-74

tel. 22-724-58-90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zielonesasiedztwo.pl

 

II. Określenie przedmiotu zamówienia

Realizacja usługi

POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU STRONY INTERNETOWEJ DLA LOKALNEJ GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONE SĄSIEDZTWO”


 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowanie nowoczesnego szablonu w technologii RWD uwzględniającego sugestie i potrzeby ze strony Zamawiającego (strona www zoptymalizowana do poprawnego wyświetlania się na telefonie komórkowym, tablecie, smartfonie),

- w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę elementów graficznych i/lub multimedialnych, Wykonawca  musi posiadać do nich pełnię praw autorskich. Wraz z zakupem projektu strony internetowej z systemem CMS Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do wykorzystania tych elementów.

- Wszystkie opcje w panelu administratora (kokpicie) mają być przetłumaczone na język polski. Wspomniany panel administratora ma zapewniać edytowanie treści (całej zawartości strony, m.in. tekst, grafika, dodawanie linków, playerów audio, video). Dodawanie/edycja treści musi uwzględniać fakt, iż użytkownicy będą kopiować treść z edytorów tekstu typu: Microsoft Office Word, Open Office, tak więc przy kopiowaniu treści powinno następować automatycznie czyszczenie treści do postaci czystego tekstu/kodu HTML z dozwolonymi tagami).

Panel administrowania musi być wyposażony w rozbudowany system edytora tekstu.

Modułowa konstrukcja strony musi zapewnić możliwość jej rozbudowy/edycji: o dodatkowe pola, zakładki (tworzenie, usuwanie), menu (ustalanie hierarchii), banery (pełne zarządzanie systemem banerów na całej stronie (możliwość umieszczania banerów w formacie zdjęć, animacji lub plików video) itp., w zależności od potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji projektu. Wykorzystane narzędzia nie mogą generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego (np. zakupu licencji, opłat eksploatacyjnych, itp.)

- możliwość pobierania dokumentów ze strony,

- wyszukiwanie treści na stronie www,

- zarówno strona jak i CMS powinny być obsługiwane przez najpopularniejsze przeglądarki:  IE,  Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

- stworzenie dokumentacji technicznej dla osoby obsługującej witrynę internetową,  przeszkolenie osób w siedzibach Zamawiających z obsługi panelu CMS (z zakresu funkcjonowania, zamieszczenia/zarządzania treścią w serwisie oraz dostarczyć instrukcję obsługi CMS w wersji papierowej),

- Utworzenie kont z odpowiednimi uprawnieniami dla użytkowników np. administrator, autor, gość,

-  stworzenie kalendarza, z możliwością wprowadzania nowych wydarzeń, które będą w nim widoczne,

- Galeria zdjęć

- Funkcja strony do druku,

- Integracja z serwisami społecznościowymi (Facebook),

- Konfiguracja formularza kontaktowego,

- Integracja z Google Maps,

- Rejestracja i uruchomienie statystyk Google Analytics,

- Rejestracja i uruchomienie narzędzi Google Webmaster Tools,

- Rejestracja strony w indeksie Google,

- Instalacja skryptu informującego o plikach Cookie,

- Wprowadzenie podstrony z Polityką Cookies,

- Funkcja Newslettera

- Wprowadzenie dostarczonych przez Zamawiającego danych do strony internetowej (menu, galeria, aktualności, inne treści) – z wykorzystaniem dotychczasowej zawartości strony www.

- O ile zajdzie taka potrzeba Zamawiający ma prawo wykorzystać  produkt w ramach utrzymania strony na innych serwerach bez dodatkowych opłat.

- W momencie finalnego uruchamiania serwisu wszystkie wykorzystane komponenty muszą być zaktualizowane do najnowszej wersji.

- Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi wszelkie niezbędne prace programistyczne, graficzne, administracyjne i inne niezbędne do wdrożenia projektu strony internetowej zgodnie  z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem funkcjonalno-użytkowym.

- Wsparcie techniczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony www w razie potrzeb Zamawiającego 2 godziny miesięcznie w okresie 12 m-cy od przeprowadzonego szkolenia w zakresie obsługi strony.

- Strona będzie zgodna graficznie z Systemem Identyfikacji Wizualnej (logotypy będą dostarczone przez zleceniodawcę wraz z księgą  wizualizacji.

 

III. Miejsce i termin realizacji przedmiotu zamówienia:

ul. Świerkowa 1 05-807 Podkowa Leśna

Wykonanie strony internetowej  – do 01.09.2016r.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług objętych zamówieniem.

b) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Ponadto wymagana jest:

a) należyta staranność przy realizacji umowy,

b) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

3. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

V. Informacja na temat przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

 

VI. Kryterium oceny oferty:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena ofertowa brutto.

 

VII. Składanie ofert:

Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 14.07.2016r.  do godz. 15.00.

 

Oferty można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”  lub za pośrednictwem poczty na adres:

Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”

ul. Lilpopa 18

056-807 Podkowa Leśna

 

Oferty można również przesłać elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku brak wpływu jakiejkolwiek oferty lub gdy cena

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie

niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

 

Uprzejmie informujemy, że:

- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez

podania przyczyny

- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty

- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez

poinformowania oferenta

 

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.

Załącznik nr 1

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania Ofertowego nr 1/06/2016 z dnia 28 czerwca 2016

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia procedury Zapytania Ofertowego na wykonanie strony internetowej dla Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sąsiedztwo", opartej o Zapytanie ofertowe nr  1/06/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., zarząd stowarzyszenia w dniu 18 lipca 2016 r., po dokonaniu oceny doręczonych ofert pod kątem spełnienia zaznaczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów, wybrał ofertę firmy Goodway Agency Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r 406/1,20, 61-441 Poznań, która w największym stopniu spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

Ogłoszenia

włącz .

 Nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. analiz i projektów biznesowych

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18 ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko: Specjalista ds. analiz i projektów biznesowych.

 

I.                     Wymagania niezbędne: 

1.                   Wykształcenie/profil studiów: wyższe/podyplomowe: preferowane na kierunkach ekonomia, zarządzanie;

2.                   Co najmniej 5 letni staż pracy, znajomość  problematyki w zakresie finansowania projektów ze środków zewnętrznych;

3.                   Znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wraz z odpowiednimi Rozporządzeniami dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz przepisów prawa w zakresie finansowania projektów ze środków UE;

4.                   Znajomość zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (https://zielonesasiedztwo.org.pl/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020-dokument);

5.                   Znajomość zagadnień z zakresu analizy finansowej inwestycji, w tym tworzenie biznes planu, analiza dokumentów finansowych;

6.                   Umiejętność obsługi interesanta, komunikatywność;

7.                   Dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point).

 

II.                   Wymagania dodatkowe :

-      znajomość  języka angielskiego,

-      prawo jazdy kat. B,

-      doświadczenie w realizacji projektów w zakresie aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.

 

III.    Predyspozycje osobowe:

-    umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, komunikatywność, punktualność, wysoka kultura osobista, sumienność w wykonywaniu zadań, kreatywność, własna inicjatywa i zaangażowanie

 

IV .    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

-    doradztwo dla interesantów LGD Zielone Sąsiedztwo w zakresie przygotowania wniosków na realizację projektów biznesowych składanych do biura LGD, w tym analiza przygotowanych biznesplanów: otoczenia projektu (SWOT), analiza ekonomiczna i finansowa, plan marketingowy, harmonogram rzeczowo – finansowy,

-    kontakt z przedsiębiorcami w trakcie realizacji projektów, współdziałanie w zakresie monitorowania realizacji biznesplanu oraz wskaźników LSR,

-    współpraca z poszczególnymi organami LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna),

-    sprawozdawczość wewnętrzna z wykonywanych zadań,

-    sprawozdawczość wobec instytucji wdrażającej (Urząd Marszałkowski) w zakresie wykonywanych zadań,

-    reprezentowanie LGD na szkoleniach,

-    współpraca w realizacji kampaniiinformacyjno-promocyjnych LGD zgodnie z planem komunikacji,

-    wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonego.

V.        Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.                   Życiorys (CV).

2.                   List motywacyjny, opatrzony klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych z dnia 29.08.1997r. /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ Jednocześnie oświadczam, że swoje dane podaję dobrowolnie oraz zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3.                   Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

4.                   Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

5.                   Kserokopie świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia.

6.                   Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

7.                   Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 

VI.     Termin składania aplikacji upływa w dniu 11.07.2016 r. do godzinie 15.00.

 

VII.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Dotyczy naboru stanowisko Specjalista ds. analiz i projektów biznesowych" w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sąsiedztwo" ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna.

VIII.  Aplikacje, które wpłyną do biura LGD po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

IX.      Etapy naboru:

-    złożenie dokumentów przez kandydatów,

-    test

-    rozmowa kwalifikacyjna,

-    ogłoszenie wyników.

O terminie testu, kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie oraz e-mailowo). Przewidywany termin testu oraz rozmów kwalifikacyjnych: 18 - 23.VII.2016r.

 

X.    Warunki zatrudnienia:

-    umowa o pracę,

-    wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,

miejsce pracy: LGD "Zielone Sąsiedztwo", biuro w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.