×

Ostrzeżenie

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

Aktualności

Cykl spotkań informacyjnych

włącz .

Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo do końca roku planuje uruchomić pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Środki finansowe w tym naborze będą skierowane na zakładanie działalności gospodarczej przez osoby zamieszkałe na obszarze jednej z trzech gmin tworzących LGD: Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka.

Dla osób planujących założyć własną firmę przewidziano premie w wysokości 50 tys. zł. Podstawowym warunkiem jest utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy.

Podział środków ma charakter konkursowy. O wyborze danego projektu decyduje Rada Oceniająca, która w każdym przypadku przeanalizuje zarówno spełnianie kryteriów formalnych oraz merytorycznych, jak i stopień zgodności z LSR a także pozytywne oddziaływanie na rozwój lokalny.

W związku z planowanym naborem wniosków o dotacje LGD Zielone Sąsiedztwo we współpracy z Urzędami Gmin - członków stowarzyszenia planuje cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.

22 listopada 2016 r. Milanówek, Budynek C Urzędu Miasta, ul. Spacerowa 4, godz. 17-20

23 listopada 2016 r. Brwinów, sala OSP ul. Pszczelińska 3, , godz. 17-20

24 listopada 2016 roku Podkowa Leśna, , Miejski Ośrodek Kultury, ul. Świerkowa 1, godz. 17-20

W ramach każdego ze spotkań zostaną omówione m.in.:

1.       Podstawowe aspekty prawne związane z ubieganiem się o dotacje.

2.       Tryb wyboru projektów do dofinansowania.

3.       Sposób przygotowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej, w tym zasady tworzenia biznesplanu

4.       Podstawowe zobowiązania umowne.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy mieszkańców Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka, którzy mają pomysł na biznes i planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Konsultacje doradcze projektów

włącz .

 

 

Konsultacje indywidualnych projektów odbywają się w biurze LGD w godzinach 10.00-14.00.

W pozostałych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu.

Prosimy o telefoniczną rezerwację terminu spotkania pod numerem telefonu (22) 724 58 90

LEADER-Ruszają nabory wniosków

włącz .

 

Leader - ruszają nabory wniosków o dotacje.

W nowym okresie programowania obowiązują nowe zasady dotyczące Leadera w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Wprowadzone zasady Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) podnoszą rangę inicjatyw oddolnych oraz zwiększają rangę i znaczenie Lokalnych Grup Działania (LGD).

Po wyborze w 2016 Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) sieć LGD-ów pokryła niemal całe Mazowsze. W strategiach mieszkańcy określili swoje podstawowe potrzeby. Wskazano także planowane kierunki działań i konkretne rezultaty. Na te obszary właśnie kierowane będzie wsparcie.

Warunkiem ubiegania się o dotacje w ramach LSR jest działanie w granicach przyjętego Programu i w zgodzie z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ministerstwo jest bowiem instytucją zarządzającą PROW 2014-2020.

W ramach Leadera wspierane będą projekty w następujących zakresach:

-      wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

-      rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w realizację tych projektów;

-      wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;

-      rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych;

-      zachowania dziedzictwa lokalnego;

-      budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

-      budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych;

-      promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Pomoc ma formę refundacji części lub całości kosztów kwalifikowalnych. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).

W obecnym okresie o środki z Leadera będą się starać przede wszystkim przedsiębiorcy, zarówno ci którzy planują rozwijać gospodarczą jak i zakładać nowe firmy.
Za pośrednictwem naszego LGD mogą oni otrzymać dotację w wysokości do 100 tys. zł. 
Nieco mniejsze pule, chociaż wciąż atrakcyjne, przewidziano dla osób planujących założyć własną firmę – 50 tys. zł.

Podstawowym warunkiem jest utworzenie i utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy.

Zgodnie z obowiązującym zasadami Programu duża uwaga i co za sobą pociąga odpowiednie środki, skupiona jest na grupach defaworyzowanych określonych w LSR:

młodzieży, kobietach i osobach sprawujących opiekę nad małymi dziećmi.

Nowością w tym okresie są małe granty, w ich ramach wsparcie w wysokości 5 do 10 tys. zł mogą uzyskać partnerzy realizujący projekty o wspólnych celach wybrani przez LGD.

Pierwszy nabór wniosków w nowej perspektywie planujemy na przełomie listopada i grudnia br.

Środki w naborze będą skierowane na zakładanie działalności gospodarczej przez osoby zamieszkałe na obszarze jednej z trzech gmin tworzących LGD:

Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.

 

Zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z warunkami pozyskania dotacji bezpośrednio w biurze LGD Zielone Sąsiedztwo.

W listopadzie planujemy także cykl szkoleń w każdej z gmin, na których omówimy zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych, w tym zasady tworzenia biznesplanów.